Klíčoví lidé

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

za 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK, vedoucí skupiny v BIOCEVu a vedoucí výzkumného programu č. 1 - Nádorové mikroprostředí. Specializace: buněčná biologie a morfologie, biomateriály a tkáňové inženýrství, onkologický výzkum.

Prof. Smetana provádí buněčně biologický výzkum a koordinuje klinický výzkum na spolupracujících klinikách (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol). Věnuje se především studiu nádorově asociovaných fibroblastů.


prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

za 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie (ÚBEO), děkan 1. LF UK a vedoucí výzkumného programu č. 2 - Molekulární diagnostické a terapeutické cíle. Specializace: buněčná biologie, biochemie, enzymologie, onkologický výzkum. Provádí základní i aplikovaný výzkum v oblasti biomedicíny - experimentální onkologie; regulace a signalizace buněčné proliferace a diferenciace; membránové proteázy a jejich nehydrolytické funkce; využití proteáz v diagnostice a léčbě některých nádorových onemocnění; inovativní cíle v oblasti diagnostiky a terapie nádorových onemocnění.

Prof. Šedo dále zaštiťuje klinický výzkum na spolupracující klinice (Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN).


prof. RNDr. Vladimír Král, DrSc. († 17. 4. 2019, ve věku 69 let)

za 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a Biocev, byl vedoucí skupiny a vedoucí výzkumného programu č. 3 - Molekulární rozpoznávání a drug design. Specializace: chemie, syntéza, vývoj léčiv, protinádorová léčiva.

Prof. Král se věnoval tématice molekulárního rozpoznávání, a zabýval se nejmodernějšími trendy současné vědy.


doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.

za Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a Biocev, vedoucí výzkumného programu č. 4 - Nádorová invazivita. Specializace: buněčná biologie, buněčná invazivita-invazivita nádorových buněk, integrinová signalizace, onkologický - translační výzkum. Doc. Brábek se zabývá studiem molekulárních a buněčných mechanismů invazivity nádorových buněk a její plasticity. V této oblasti má jeho laboratoř řadu prioritních objevů. V nedávné době definoval a deklaroval novou skupinu protimetastických látek - migrastatika.


RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

za Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a Biocev, vedoucí skupiny a vedoucí výzkumného programu č. 5 - Virová onkogeneze. Specializace: virologie, molekulární epidemiologie, diagnostika, charakterizace a imunoprofilování nádorů asociovaných s viry. Výzkum Dr. Tachezy se v posledních letech zaměřoval především na nádory hlavy a krku ve spojitosti s infekcí lidskými papilomaviry. Tyto nádory slouží jako model virově a nevirově indukovaných malignit stejné anatomické lokalizace, který umožňuje zkoumat diagnostické, prognostické a terapeutické markery.


Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.

za Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., pracuje jako vědecký pracovník v Laboratoři aplikovaných proteomových analýz a vedoucí výzkumného programu č. 6 - Proteomika nádorů. Specializuje se na analýzy buněčné sekrece a komunikace na úrovni proteinů a extracelulárních váčků. Spolu se svými kolegy studuje mezibuněčné vztahy v nádorovém stromatu a nádorovou imunologii u prasečího modelu melanomu (Melanoma-bearing Libechov Minipig, MeLiM).


Mgr. Michal Kolář, PhD. 

za Ústav molekulární genetiky AVČR, v.v.i., pracuje jako vědecký pracovník Oddělení genomiky a bioinformatiky a vedoucí výzkumného programu č. 7 - Genetika a transkriptomika nádorů. Specializace: analýza genové exprese, NGS genotypování a genomika v onkologickém výzkumu. Spolu se svými kolegy se věnuje bioinformatice a statistice, aplikované na analýzu biologických dat (sekvenačních nebo čipových).


Ing. Milan Jakubek, Ph.D.

za 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a Biocev, pracuje jako vedoucí výzkumného programu č. 3 - Molekulární rozpoznávání a drug design. Nedílnou součástí skupiny je i vzdělávání studentů a výchova specialistů s hlubším zájmem o výzkumnou činnost. Specializace v oborech: medicinální chemie, analytická chemie, vývoj léčiv, formulace, supramolekulární chemie či teranostika. Jeho činnost je zaměřena na základní i aplikovaný výzkum a inovace v rámci realizace odborných projektů. Zkušenosti pracovníka vycházejí z oblasti řízení základního i aplikovaného výzkumu, transferu technologií do praxe a ochranou duševního vlastnictví.