Projekty 

Nejvýznamnější výsledky v oblasti získávání grantových prostředků ve vztahu k výzkumné agendě projektu.

GA 19-05048S Význam exosomů v přenosu informací mezi nádorově asociovanými fibroblasty a nádorovými buňkami s důrazem na maligní melanom

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Příjemce: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta UK
Řešitel: prof. MUDr. Karel Smetana jr., DrSc. 


IGA MZ ČR 9049-3 Glycomic analysis of head and neck carcinoma - prognostic significance

Poskytovatel: Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví (IGA MZ)
Příjemce: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK
Řešitel: prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.


NPV II Nové genomické a biotechnologické postupy v molekulární onkologii: cesta k včasné diagnostice a cílené terapii, (2006-2011, MŠMT)

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce: Institute of Applied Biotechnologies, a.s.; Ustav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.; Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK
Řešitel: prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.


AZV 16-29032A ERK pathway activation as a prognostic tool and a prospective therapeutic target in head and necksquamous cell carcinoma and malignant melanoma, (2016-2019, MZ0)

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví (MZ)
Příjemce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.


Podpora udržitelnosti Ústavu molekulární a translační medicíny, (2014-2019, MŠMT LO1304)

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta ÚPOL
Řešitel: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.


Centrum vývoje originálních léčiv, (2012-2019, TACR TE01020028)

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Příjemce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. 


Specifické ligandy pro sacharidové tumorové markery: od rozpoznání k diagnose a terapii, (2014-2016, MŠMT LH14008)

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská
Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Král DrSc.


PROGRES Q28 - Komplexní onkologický program Karlovy Univerzity

Poskytovatel: Karlova Univerzita
Příjemce: 1. lékařská fakulta UK
Řešitel: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


15-31379A Nové koncepty terapeutického zacílení mikroprostředí lidských glioblastomů (2015-2019, MZ)

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví (MZ)
Příjemce: Ústřední vojenská nemocnice Praha
Řešitel: prof. MUDr. Vladimír Beneš DrSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo DrSc., MUDr. Robert Tomáš Ph.D., doc. RNDr. Jan Konvalinka CSc.


EATRIS-CZ Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu

Hostitelská instituce: Univerzita Palackého v Olomouci
Partnerské instituce: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy; Masarykova univerzita - Středoevropský technologický institut (CEITEC); Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Odpovědná osoba: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.


AZV 17-28055A "Stanovení fenotypu a funkce imunitních buněk jakožto prediktorů odpovědi na léčbu u pacientů se spinocelulárním karcinomem hlavy a krku" (2017-2020)

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví (MZ)
Příjemce: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Řešitel: RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.


"Role aspartyl beta hydroxylázy u nádorů asociovaných a neasociovaných s lidskými papilomaviry" (2019-2022), Inter-Excellence, podprogram Inter-Action LTAUSA18003

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Řešitel: RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.


GA 19-00816S Experimentální nádorová imunoterapie, heterogenita nádorů a překonání úniku nádorů před imunitním dozorem (2019-2021)

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Příjemce: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Řešitel: RNDr. Michal Šmahel, Ph.D.


Úloha kooperace matrixových metaloproteináz a vimentinu pro aktivitu invadopodií nádorových buněk

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Příjemce: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Řešitel: doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.


Určení úlohy proteinu p130Cas v přenosu mechanického signálu na rozhraní mezi buňkou a ECM

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Příjemce: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Řešitel: doc. RNDr. Daniel Rosel, Ph.D.


Substituované imidazopyrimidiny: Racionální návrh a vývoj specifických inhibitorů proteinkinas s protinádorovým účinkem

Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Příjemce: Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
Řešitel: doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.